Yazarlara Notlar

Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi altı ayda bir Türkçe ve İngilizce (Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences) olarak yayımlanan içeriğini oluşturan makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği uluslararası hakemli bir dergidir.

Nazariyat İslâm felsefesi, kelam, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünleri, metin neşirleri ve kitap değerlendirmelerine yer verir. Nazariyat’ın hedefi İslâm düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özellikle de klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.

Yazıların Teslimi ve Başvuru

Makaleler yayım aşamasının ilk adımı için www.nazariyat.org sitesinde yer alan online başvuru sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Çalışmanın web sitesi üzerinden yüklenerek bir kopyasının editor@nazariyat.org e-posta adresine ekli dosya olarak gönderilmesi yayın sürecinin başlaması için yeterlidir. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla editor@nazariyat.org üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.
Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, Türkçe ya da İngilizce yazılmış olmalıdır.
Makalelerin kabul edilebilmesi için, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır.
Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Biçim Özellikleri ve Yazım Kuralları

Makalenin Yapısı

Gönderilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

Makaleler en az 5.000, en çok 8.000 kelimeden oluşmalıdır.
Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1,5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler

Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
Yazar Bilgileri ve Teşekkürler

Yıldız işaretiyle (*) oluşturulmuş ilk dipnot aşağıdaki bilgileri içermelidir: Yazar’ın adı, çalıştığı kurum ve mail adresi. Şayet yazar teşekkürlere yer vermek istiyorsa, bunlar, yazar adından önce gelecek şekilde yıldız işaretiyle oluşturulan bir dipnotta ifade edilmelidir.

Ayrıca teslim edilen nüshada, ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.

Dipnotlar ve Bibliyografya

Nazariyat’ın referans göstermede kullandığı format, Chicago Manual of Style-Notes and Bibliography (16th Ed.) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları sistemidir. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manual of Style'da [Online versiyonu] belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Arapça-Türkçe İmla

Arapça ifadelerin Türkçe yazılışıyla ilgili olarak TDVİA tarafından benimsenen imla esasları uygulanır.

Makalelerin Tercümesi

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler derginin İngilizcesi olan Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences dergisi için, İngilizce makaleler ise Türkçesi için, Nazariyat’ın belirlediği şartlar altında, tercüme edilir ve çeviri ücretinin yarısı yazarından talep edilir.

Ayrıntılı bilgi için www.nazariyat.org sitesinde bulunan, Yazar Bilgilendirme Kılavuzu’na bakılabilir.