Yazar Rehberi

Odak ve Kapsam

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, yayım hayatına 2014 yılında başlayan, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce (Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences) olarak yayımla- nan ve içeriğini oluşturan makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği uluslararası hakemli bir dergidir.

Nazariyat, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünleri, metin neşirleri ve kitap değerlendirmelerine yer verir. Nazariyat’ın hedefi, genel olarak İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.

Makale başvurusuna dair sorularınız için Yazar Bilgilendirme Kılavuzu’nda ayrıntılı açıklamaları bulabilirsiniz. Ancak, size gerekli olan bilgi veya yardım Yazarlar Bilgilendirme Kılavuzu’nda bulunmuyorsa, lütfen doğrudan editor@nazariyat.org adresinden editörle bağlantıya geçiniz.

Yazarlar İçin Temel Hatlar

Yazıların Teslimi ve Başvuru

Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla editor@nazariyat.org üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.

Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makaleler, Türkçe ya da İngilizce yazılmış olmalıdır.

Makalelerin kabul edilebilmesi için, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve biçim açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenilen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

Biçim Özellikleri ve Yazım Kuralları

Makalenin Yapısı

Gönderilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
Tablolar ve çizelgeler, yazıdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı ol- mamasına dikkat edilmelidir.

Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler

Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet. İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.

Yazar Bilgileri ve Teşekkürler

Yıldız işaretiyle (*) oluşturulmuş ilk dipnot aşağıdaki bilgileri içermelidir: Yazar’ın adı, çalıştığı kurum ve mail adresi. Şayet yazar teşekkürlere yer vermek istiyorsa, bunlar, yazar adından önce gelecek şekilde yıldız işaretiyle oluşturulan bir dipnotta ifade edilmelidir.

Ayrıca teslim edilen nüshada, bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.

Dipnotlar ve Bibliyografya

Nazariyat’ın referans göstermede kullandığı format, Chicago Manual of Style, Notes and Bibliography sistemidir. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manual of Style’da belirtilen (internet ortamında: http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html) yazım kural- larını ve formatını takip etmelidir.

Metinlerde alıntılama yapıldığında referansların ilgili bölüme eklediğinden emin olunmalıdır. Özetleme kısmında yapılan alıntılamalar tam metin hâlinde yazılmalıdır. Henüz yayımlanmamış çalışmaların ve kişisel bağlantıların, referanslar bölümünde gösterilmesi tavsiye edilmez; ama bunlardan metinlerde bahsedilmesinde sakınca yoktur. Eğer yine de bu referanslar, ait oldukları bölümde yer alıyorsa derginin standart referans uygulaması takip edilmeli ve yayımlanma tarihi kısmı, “Yayımlanmamış çalışmalar” veya “Kişisel bağlantılar” başlıklarıyla yer değiştirilmelidir. Herhangi bir referansın alıntılanması, bu alıntının yayın için kabul edildiği, uygun olduğu anlamını taşır.

İnternet Bağlantısı Referansları

Yazarlar, asgari olarak kullandıkları internet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresini ve bu bağlantıya yapılan son erişimin zamanını belirtmelidir. Eğer biliniyorsa, aynı zamanda, yazar isimleri, tarihler, kaynak yayım referansları gibi bilgiler de verilmelidir. İnternet bağlantısı referansları (örneğin referans listesinden hemen sonra) ayrıca listelenebilir ya da referans listesine eklenebilir.

Makalelerin Tercümesi

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler derginin İngilizcesi olan Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences dergisi için, İngilizce makaleler ise Türkçesi için, Nazariyat’ın belirlediği şartlar altında, tercüme edilir.

Tüm işlemler, çevrimiçi sistem kanalıyla takip edilmelidir. Lütfen bu işlemler süresince size belirtilen tali- matları takip ediniz.

Etik Politikası

Alanında uzman kişilerce değerlendirilen bir dergide makalelerin yayımlanması, saygı uyandıran ve tutarlı bir bilgi ağının gelişmesinde elzem öneme sahiptir. Zira böyle bir olgu hem yazarların çalışma kalitesinin hem de bu yazarlara destek olan kurumların doğrudan göstergesidir. Uzmanlarca değerlendirilen makalelerde, bilimsel yöntemler uygulanır ve desteklenir. Bu nedenledir ki yayımlama sürecine dâhil olan tüm etmenlerin, yani yazarların, editörlerin, değerlendirmeleri yapan kişilerin ve dergileri yayımlayan dernek ve kuruluşların, kendilerinden beklenen etik tutumlar üzerinde uzlaşması büyük öneme sahiptir.

Nazariyat’a gönderilen bir makalenin yayımlanmak üzere kabul edilmesi aşağıdaki etik ve hukuki şartlar içerisinde gerçekleşir:

Tüm yazarlar makalenin içeriği ve bu içeriğin dergiye teslim edildiğini kabul etmektedir.

Makalenin içeriği, çalışmanın ilgili olduğu alanda uzman ve sorumlu otoriteler tarafından değerlendiril- erek onaylanmıştır.

Makale daha önce herhangi bir dilde kısmen ya da bütünüyle yayımlanmamıştır.

Yayımlanmak üzere Nazariyat’a gönderilmiş bir makale, değerlendirme süreci içerisinde, başka herhangi bir dergiye gönderilmemelidir.

Şayet Nazariyat’a teslim edilen nüsha daha önce yayımlanmış şekil, tablo ve uzun metin blokları içeri- yorsa, yazar, bunları kullanmak üzere söz konusu bilgilerin asıl copyright sahiplerinden izin almalıdır. Copyright’ı bulunan unsurların tümü Nazariyat’a teslim edilen nüshada uygun bir şekilde belirtilmelidir.

Gerekli Bilgileri Aktarma

Özgün çalışmalarını makaleleştirmiş yazarlar, yaptıkları araştırmayı ayrıntısıyla anlatmalı ve çalışma- larının önemini belirtmelidir. Makale elde edilen verileri doğru bir şekilde aktarmalı, başkalarının çalışmayı tekrar edebilmesine olanak verecek kadar ayrıntı ve referansı içermelidir. Gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Koruması

Yazarlardan, yayım esnasındaki düzeltmeler için yazılarında kullandıkları kaynakları göstermeleri istenebilir ve yazarlar, böylesi bir talep söz konusu olduğunda bahsedilen kaynaklara erişimi sağlamak zorun- dadırlar. Bununla beraber yazarların makaleleri yayımlandıktan sonra bile bir süreliğine bu kaynakları ve verileri saklamaları, onların yararına olacaktır.

Özgünlük ve İntihal

Yazarlar yaptıkları çalışmaların kendi özgün eserleri olduğunu kanıtlamak zorundadır ve eğer diğer kişilerin eser ya da tümcelerini kullanmışlarsa, bunu doğru ve uygun bir şekilde alıntılamalı ve aktarmalıdır.

İntihalin, bir başkasının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermekten yine bir başkasının çalışmasının temel bileşenlerini (herhangi bir atıfta bulunmaksızın) farklı kelimelerle yeniden yazmaya ve başkalarının yaptığı veya ulaştığı çıkarımları kendi çıkarımlarıymış gibi göstermeye kadar uzanan birçok formu vardır. İntihalin her türlüsü etik olmayan bir davranış olup kesinlikle kabul edilemezdir.

Çoklu, Tekrarlanan ve Eşzamanlı Yayım

Yazarların genel manada aynı araştırmayı baz alan çalışmalarını ilk yayımlarından sonra bir daha yayımlatmaması, yani çalışmaların birden fazla dergide yayımlanmaması gerekir. Aynı çalışmanın eşzamanlı olarak birden fazla yayımlatılması, etik olmayan bir yayımlama davranışı olup kesinlikle kabul edilemezdir.

Aynı şekilde, yazarlardan daha önce yayımlattıkları çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunmamaları da beklenmektedir. Ancak, yine de çeviriler, sağlık alanı ile alakalı belgeler gibi bazı makale türlerinin birden fazla dergide yayımlanmaları, gerekli koşullar sağlandığı takdirde, kimi vakit kabul edile- bilir bir tutumdur. Bunun içinse ilgili derginin yazar ve editörlerinin ilk yayımın kaynaklarını ve yorumunu da içeren ikinci bir yayım üzerinde hemfikir olmaları gerekmektedir. İlk yayıma yapılan referanslar, ikinci yayımda düzgün bir biçimde alıntılanmalıdır.

Kaynakların Tanımı

Diğer yazarların çalışmalarının tanımı düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Kaynak gösterilen eserin temel çeperini belirleyen yayımlar alıntılanmalıdır. Bir konuşmadan, mektuplaşmadan ya da üçüncü şahıslarla yapılan bir tartışmadan elde edilen özel bilgiler, kaynağın yazılı izni olmadan kullanılmamalı veya aktarılmamalıdır.

Yayımlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar

Yazarlar yayımı yapılmış eserlerinde önemli bir hata veya yanlışlık fark ettikleri takdirde bunu zaman geçirmeden Nazariyat editörü veya yayımcısına bildirip çalışmalarını düzeltmek ya da geri geçmek üzere editörle iş birliği yapmakla yükümlüdür. Eğer editörün ya da yayımcının basılan çalışmanın önemli hatalar içerdiğinden üçüncü şahıslar vesayetiyle haberi olursa, çalışmayı derhâl geri çekmek ya da düzeltmek veya editöre orijinal çalışmanın doğruluğunu belirten kanıtlar sunmak tamamen yazarın sorumluluğundadır.

Çalışmanın Yazar Kadrosu

Yazar kadrosu, söz konusu çalışmanın fikriyatına, tasarısına, oluşturulmasına veya tercümesine önemli katkılarda bulunmuş kişilerle sınırlı tutulmalıdır. Bu önemli katkılarda bulunan kişiler, yardımcı yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmanın yalnızca belirli yerlerine yardımı dokunan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.

Yazışmayı yürüten yazar, çalışmada tüm yardımcı yazarların doğru bir biçimde beyan edildiğini ve tüm yardımcı yazarların çalışmanın son şeklini görüp onayladıklarını ve yayımlanmak üzere arz edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kesin olarak iletmelidir.

Makale Yayımlama Politikası

Düzeltme ve Düzenleme

Nazariyat, makaleleri Türkçe ve İngilizce yayımlar. Metinler, iyi bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özetin de bulunması gerekmektedir. İngilizceler- inin ya da Türkçelerinin düzeltilmesi gerektiğini düşünen yazarlar bu konuda Nazariyat Sekreteri’nden yardım talebinde bulunabilirler. Nazariyat, yazarlar için bu işle ilgilenecek bir düzeltmen bulacaktır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

Yayımlama İçin Sıraya Koyma

Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı çıkarmaya vermektedir. Normal şartlar altında makaleler gönderilme tarihlerine göre sıralanır; ancak, kimi hâllerde özel durumlar ve dosyalarla ilgili bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) bu hususta bilgilendirilirler.

***Kabul Mektubu


Eğer yazar ihtiyaç duyar ya da talep ederse kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu belirten bir kabul mektubu gönderilir. Bu mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) numarasını içerir.

DOI Kullanımı

DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa-nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. Atanan DOI hiçbir şekilde değişmez. Bu sebeple, bir dokümandan alıntılama yapmak için uygun bir araçtır, özellikle de henüz tam kaynakça bilgisi hazır olmayan basım aşamasındaki makaleler için.

Nazariyat için verilmiş doğru bir DOI örneği (internet adresi formatında; nazariyat.Volume Number.Issue Number.Article Number): http://dx.doi.org/10.12658/nazariyat1.1. M0002

DOI internet üzerindeki herhangi bir belgeye bağlantı oluşturmak için kullanıldığında bu tanımlayıcı kati suretle değişmez.

Açık Erişim Sistemi

Nazariyat açık erişim politikasına sahiptir. Tüm yayımlanmış makalelere ve değerlendirmelere www. nazariyat.org adresinden ulaşılabilir.

Dergi Nüshaları

Nazariyat’ın bir nüshası tüm yazar(lar)a ayrıca yollanacaktır. Bunun dışında, yazışmayı yürüten yazara, her- hangi bir ücret talep edilmeksizin elektronik posta aracılığıyla makalenin PDF dosyası da gönderilecektir.

***Değerlendirme Politikası


Derinlemesine inceleme aşaması, bilimsel ilerleyişin olmazsa olmaz bileşenlerinden biridir. Bağımsız bilim insanları tarafından yapılan değerlendirmeler, Nazariyat’ın yayın kuruluna, en iyi makalelerinin yayımlanması konusunda tavsiye niteliğindedir. Makaleler tamamen gizli bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır.

Nazariyat’ın yazar kadrosu da okur kitlesi de uluslararasıdır ve makaleleri değerlendiren hakemler dünya çapındaki akademi camiasından özenle seçilmektedir. Hakemlerin ismi gizli tutulur ve yalnızca yine gizli kalması gereken editörlerce bilinebilir. Yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, vatandaşlığına, politik yönelimine, yaşına ya da ününe bakmaksızın yayımlanmak üzere yapılan başvurular, tüm çalışmalar tarafsızca değerlendirilir.

Editörlerin Görevleri

Yayımlama Kararı
Tarafsızlık
Gizlilik
Görüş Ayrılıkları ve Beyanat
Araştırmalarda yer alma iş birliği
Editörlerin Görüş Beyanı

Nazariyat, editörlerinden onların tarafsız değerlendirmelerini etkileme özelliği taşıyabilecek görüşleri hakkında kısa bir açıklama yazısı yazmalarını istemektedir. Böylesi bir şeffaflık, yazarlara ve okurlara duyulan etik bir borcun gereğidir, ayrıca yazarlardan, hakemlerden ve kitabı değerlendirenlerden beklenen görüş beyanı koşulunun eşit bir karşılığıdır. Yazı işleri ekibinden, kendilerini herhangi bir görüş ayrılığı ortaya çıkarma ihtimali bulunan, karar üreten düzenlemelerden uzak tutmaları beklenmektedir.

Değerlendirmeyi Yapacak Kişilerin Seçimi ve Görevleri

Nazariyat’ın eserleri değerlendiren kadrosu, makalelerde bahsedilen konuların uzmanları arasından seçilmektedir. Seçilme nedenleri ise nesnellikleri ve bilimsel bilgi birikimlerinden ileri gelmektedir. Değerlendirmeleri yapacak tüm kişiler, Nazariyat’ın kendilerinden neler beklediği konusunda bilgilendirilmektedir. Her birinden değerlendirme formu doldurmaları ve eğer gerekiyorsa ayrı bir rapor hazırlamaları istenmektedir. Herhangi bir makalenin konusu üzerinde görüş ayrılığına sahip olan kişiler, o makaleyi değerlendiremezler (Örneğin yazarlardan birine katkıda bulunmuş ya da onunla iş birliği yapmış ya da çalışma hakkında objektif bir fikir sunamayacak durumda olan; ayrıca eseri gözden geçirilen bir kurumun çalışanı ya da bu kurumun rakibi olan, özel politik ve ideolojik görüşlere sahip kimseler gibi). Bu kişilerin, makale henüz hakem heyetine sunulmadan yayın kuruluyla bağlantıya geçip olası bir görüş ayrılığını/çıkar çatışmasını belirtmesi gerekmektedir.

Değerlendirmelerin akademik, dürüst, incelikli, dakik ve yapıcı olması beklenmektedir. Yüksek nitelikli bir değerlendirme için istenen temel unsurlar şunlardır:

Değerlendirmeyi yapanlar, çalışma tertibinin ve yöntembiliminin zayıf ve sağlam yönlerini tespit edip bunlar üzerine yorumlarını beyan etmelidir.
Değerlendirmeyi yapanlar, yazarın veri işleyişindeki (verinin kısıtlı olabileceğini de hesaba katarak) becerisini doğru ve yapıcı bir biçimde eleştirmelidir.
Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın tertibine, yöntembilimine, sonuçlarına ve işlenişine bakmaksızın bunun yazılı bir iletişim aracı olarak zayıf ve sağlam yönlerini belirlemelidir.
Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın etik kaygılar uyandırabilecek bir içeriğe ya da bilimsel anlamda düşük standartlara sahip olup olmadığı konusunda düşüncelerini açıklamalıdır.
Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın geliştirilebilmesi için yazarlara faydalı tavsiyelerde bulunmalıdır. Değerlendirmeyi yapanların eleştirileri, yazara karşı yapıcı ve profesyonel olmalıdır.
Değerlendirme, editöre, çalışmanın kabulü (ve/veya yeniden gözden geçirilmesi) konusunda karar vere- bilmesi için doğru bir bakış açısı ve içerik sağlamalıdır (ve/veya yeniden gözden geçirilmesi).
Değerlendirmeyi yapanlardan, alıntı kullanılmamış çalışmaları belirlemeleri ve kullanıldığı halde referans verilmemiş çalışmanın daha önce hangi ögelerinin aktarıldığını bildirmeleri beklenmektedir. Değerlendirmeyi yapanlar, ayrıca incelenen metin ile başka bir dergide basılmış ya da Nazariyat’a başvuruda bulunulmuş herhangi bir çalışma arasındaki çarpıcı benzerlikleri de bildirmelidir.
Değerlendirmeyi yapanlardan yazarla doğrudan bağlantıya geçmemeleri hassasiyetle beklenmektedir. Birçok durumda iki uzmanın görüşüne başvurulacaktır; ama bu uzmanların görüşleri, editörün söz konusu makale üzerine vereceği son kararla aynı olmayabilir. Kısmi de olsa bir hakemden tavsiye almak yazarlarda değerlendirme sürecine dair yanlış izlenimler uyandırabilir.
Değerlendirme Sürecinin Gelişimi

Nazariyat’ın editörleri, rutin olarak makaleleri nitelik yönünden gözden geçirirler. Değerlendirme niteliğinin derecelendirilmesi ve değerlendirmeyi yapanların diğer performans özellikleri, en uygun Nazariyat verimini sağlamak için belirli aralıklarla gözden geçirilir. Değerlendirme tamamlama süresi gibi performans ölçütlerinden, derginin verimine katkı sağlayacak işlemlerdeki değişiklikleri gözden geçirmek için yararlanılmalıdır. Bireysel performanslar gizli tutulur. Nazariyat’ın niteliğine herhangi bir katkı sağla- mayan editörler, yayın kurulundan çıkarılabilmektedir.

Gizlilik

Değerlendirme süresince bir hakem olarak edinilen bilgiler-fikirler gizli tutulur ve herhangi bir şekilde üstünlük sağlayacak bir avantaj olarak kullanılamaz. Başvuru, ayrıcalıklı bir tebliğ olduğundan tamamen gizli tutulur.

Başvuru, değerlendirmeyi yapanlar tarafından alınamaz ya da kopyalanamaz. Ayrıca, editörün yazılı izni olmadıkça değerlendirmede bulunanlar çalışmayı meslektaşlarıyla paylaşamaz.

Değerlendirmeyi yapanlar ve editörler, yazarlarının özel izni olmadıkça çalışmanın basımından önce verile- rinden, yorumlamalarından ya da konularından (doğrudan değerlendirmeyle alakalı olmadıkça) akademik olarak ya da kişisel anlamda faydalanamaz veya çalışmaya dair düzenleme ya da yorum yazısı yazamazlar.

Herhangi bir görüş ayrılığı/çıkar çatışması söz konusu olduğunda değerlendirmeyi yapanlar bunu yayın kuruluna bildirmelidir.

Değerlendirmede bulunanlar herhangi bir çalışmayı gözden geçiremeyeceklerse ya da bunu ancak biraz gecikmeyle yapabileceklerse, Nazariyat’ı bu konuda bilgilendirmelidir.

Değerlendirmeyi yapanlar, söz konusu çalışmanın niteliğini objektif bir gözle değerlendirmeli, açık, tarafsız-yapıcı eleştirilerde bulunmalı ve yazarlara karşı kişisel tenkitlerden kaçınmalıdır. Hakemler tarafından yapılan yorumları, yazarların bilmesinde/görmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bu nedenle hakemlerin kanıları, yazarların, yorumların ve değerlendirmelerin esaslarını anlayabilmesi adına, açıkça belirtilmeli ve desteklenmelidir.

Değerlendirmede bulunanlar, herhangi bir ihlalden kuşkulanırlarsa bunu rahatlıkla editöre bildirebilirler. Ancak Nazariyat’tan kendilerine böyle yapabileceklerine dair bir bilgilendirme gelmediği sürece söz konu- su durumu diğer şahıslarla kati suretle paylaşmamalıdır.

Yayımlanmış veya değerlendirme safhasındaki herhangi bir çalışmaya dair etik bir kaygı oluştuğunda daha fazla bilgi almak için editor@nazariyat.org’daki elektronik posta adresi aracılığıyla editörle derhâl bağlantıya geçilebilir.