Book Review

İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları [What is a Human Being? Conceptions of a Human Being in Islamic Thought], Ömer Türker & İbrahim Halil Üçer (eds.)