Book Review

M. Taha Boyalık. Dil, Söz ve Fesâhat: Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Sözdizimi Nazariyesi [Language, Speech and Eloquence: Abd al-Qahir al-Jurjani’s Theory of Syntax]. Istanbul: Klasik Yayınları, 2016. 264 pages. ISBN: 9786055245979.