İsmail Kara

İletişim

İsmail Kara

  • Prof. Dr.
  • Sabahattin Zaim Üniversitesi