Araştırma Notu

Tecrîdü’l-akâid Literatürünün Az Bilinen Muhaşşilerinden Nasîrüddin el-Hillî el-Kâşî’nin Hayatı, İlmî Silsilesi ve Eserleri

Özet

Nasîrüddin et-Tûsî’ye ait Tecrîdü’l-akâid’in önde gelen şerhlerinden Şemsüddin el-İsfahânî’nin Tesdîdü’l-kavâ‘id’i üzerine yazılmış ilk haşiye, bugüne kadar pek fazla tanınmamış bir isim olan Nasîrüddin el-Hillî el-Kâşî’ye aittir. Bu haşiye ilk Tesdîd haşiyesi olmasının yanında başka bir öneme de sahiptir: Tesdîd’in en meşhur ve en yaygın haşiyesi olan Cürcânî haşiyesi, bu ilk haşiyeden hem fazlasıyla istifade etmiş hem de bu haşiyeyi sıklıkla eleştiriye tabi tutmuştur. Nasîrüddin el-Hillî’nin İstanbul kütüphanelerinde bulunan eserlerinin çokluğu, onun İstanbul ilmî muhitinde tanınan bir isim olduğunu da göstermektedir. Buna rağmen bugüne kadar bu Şiî âlimin biyografisi ihmal edilmiştir. Bu araştırma notunda Nasîrüddin el-Hillî’nin entelektüel bir biyografisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Nasîrüddin el-Hillî İmamiyye Şiası’na mensup bir âlimdir ve Allâme el-Hillî’nin hem hemşehrisi hem de çağdaşıdır. Ancak hayatı, hocaları ve öğrencileri hakkındaki bilgi oldukça sınırlıdır. Bu yazıda mevcut sınırlı biyografik bilgi, söz konusu âlimin eserleri hakkındaki bilgiyle zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kelâm haşiye Nasîrüddin el-Hillî biyografi Hâşiyetü’t-Tecrîd