Kutbüddin Razi Özel Sayısı

YAZI ÇAĞRISI

Kutbüddin er-Râzî, on dördüncü yüzyıl İslam felsefe-bilim geleneğinin en önemli isimlerindendir. Dönemin şarihleri Allame Hillî, Sadeddîn Teftâzânî, Seyyid Şerif Cürcânî, İbn Mübarekşah el-Buharî gibi isimlerle birlikte Kutbüddîn er-Râzî, İslam felsefe-bilim tarihinin Yorumlayıcı Klasikler Evresi'ni inşa eden en önemli bilginler arasında yer alır.

Kutbüddin er-Râzî’nin, mantıkta Tahrîru kavâidi'l-mantıkıyye ve Levâmiu’l-esrâr, felsefede el-Muhâkemât beyne Şerhayi’l-İşârât ve diğer eserleri, geç dönem İslam düşüncesinde metodoloji ve meselelerin ele alınış biçimlerini belirlemesi açısından etkili olmuştur. Kutbüddin er-Râzî, İslam düşüncesinin ikinci evre klasiklerinin nasıl anlaşılması gerektiğine dair güçlü ve etkin bir cevap ortaya koymuş ve onun bu cevabı sonra gelen nesillerin bu metinleri anlama biçimini belirlemiştir.

Onun Risale fî Tahkiki’l-Küllliyyât’ı, Risaletü’l-ma'mûle fi’t-tasavvur ve’t-tasdîk eserleri, külliler, yüklemleme ve tanım teorilerinin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda gelenek kurucu metinler haline gelmiştir. Yine onun nefsu’l-emr kavramıyla ilgili katkıları, mantık-felsefe geleneği içerisinde yeni bir tartışma alanının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bu açıdan Kutbüddin er-Râzî, on üçüncü yüzyılın mantık,felsefe, kelam, dil bilimleri ve dinî ilimler alanlarında ikinci klasiklerden yorumlayıcı klasikler dönemine tarihsel geçişi sağlayan kurucu bir figür olarak karşımıza çıkar.

Nazariyat Dergisi, Ekim 2019 sayısını, Kutbüddîn er-Râzî özel sayısı olarak tasarlamaktadır. Bu özel sayımızda İslam düşünce tarihi araştırmacılarının İslam geleneğinin çeşitli alanlarında Kutbüddîn er-Râzî'yle alakalı kaleme alacağı makaleleri bekliyoruz.

Makale nihai teslim tarihi:
20 Temmuz, 2019

Özel Sayı Editörleri
Prof. Dr. Ömer Türker, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Parıldar, İstanbul Üniversitesi

Önerilen bazı araştırma konuları

 • Kutbüddin er-Râzî’nin entelektüel biyografisi
 • Şarihlerin Kutbüddin er-Râzî’ye yaklaşım biçimleri
 • İşarat şarihi olarak Kutbüddin er-Râzî
 • Muhakemat Literatürü
 • Külliler meselesi ve Kutbüddin er-Râzî
 • Nefsü’l-emr ve Kutbüddin er-Râzî
 • Zihni Varlık ve Kutbüddin er-Râzî
 • Kutbüddin er-Râzî’nin tanım teorisi
 • Kutbüddin er-Râzî ve modalite
 • Kutbüddin er-Râzî ve Şemsiye Şerhleri
 • Kutbüddin er-Râzî ve Levamiu’l-esrar
 • Keşşaf şarihi olarak Kutbüddin er-Râzî
 • Miftah şarihi olarak Kutbüddin er-Râzî

Makale gönderimi
Araştırmacılar 5.000-10.000 kelime aralığındaki özgün makalelerini https://nazariyat.org/yazi-gonder adresindeki form üzerinden gönderebilirler. Yazı gönderimi öncesinde dergi sitesinde yer alan Yazarlara Notlar sayfasını inceleyebilirsiniz: https://nazariyat.org/kvn/yn.

Sorular ve detaylı bilgi için: editor@nazariyat.org