Şemseddin es-Semerkandî Özel Sayısı

Şemseddin es-Semerkandî Özel Sayısı

ŞEMSEDDÎN es-SEMERKANDÎ ÖZEL SAYISI

YAZI ÇAĞRISI

Şemseddîn es-Semerkandî kelam, matematik, astronomi, mantık alanındaki eserleriyle tanınan bir âlim olup yenilenme döneminin önde gelen simalarından biridir.
Semerkandî, hem müstakil hem de yorumlayıcı klasikler tarzında kitaplar yazan, yeni disiplinlerin inşası için de büyük çabaları olan dikkate değer bir düşünürdür. es-Sahâifü’l-ilâhiyye ve bunun şerhi olan el-Ma‘ârif fî şerhi’s-Sahâif, Bişârâtü’l-İşârât, Kıstâsü’l-efkâr fî tahkîki’l-esrâr gibi mantık, hilaf, kelam, felsefe, matematik, astronomi gibi çeşitli alanlarda eserleri olan Semerkandî bu eserleriyle İslam düşüncesine çok değerli katkıları olmuştur. Semerkandî’nin Eşkâlü’t-te’sîs adlı eseri Kadızâde-i Rûmî’nin yazdığı şerh ile birlikte uzun yıllar medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş ve Osmanlı dönemi boyunca üzerine bir çok şerh ve haşiye kaleme alınmış bir klasiktir. er-Risâle fî âdâbi’l-bahs adlı eseri ise felsefe, fıkıh ve kelâm disiplinlerinin hepsi için geçerli olabilecek şekilde münazara sanatını inşa eden ve Osmanlı dönemi boyunca çokça okunan özgün niteliğe sahip bir eserdir.
Semerkandî eserleriyle Teftâzânî ve Cürcânî gibi medrese müfredatının önemli klasiklerini telif eden düşünürleri de derinden etkilemiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda özellikle felsefî ve kelâmî fikriyatı göz ardı edilmiş bu bilginle Râzî, Tûsî, Ebherî, Nesefî, Beyzâvî, Îcî, Sadruşşerîa, Teftazânî ve Cürcânî gibi isimler arasında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar onun genel olarak İslam düşünce tarihine, özel olarak yenilenme dönemine katkılarını daha da belirginleştirecektir.
Nazariyat Dergisi, Ekim 2022 sayısını, vefatının miladi 700. senesi anısına Şemseddin es-Semerkandî Özel Sayısı olarak tasarlamaktadır. Bu özel sayımızda İslam düşünce tarihi araştırmacılarının çeşitli alanlarda Şemseddin es-Semerkandî’yle alakalı kaleme alacakları makaleleri bekliyoruz.

Şemseddin Semerkandî'nin bazı eserlerine https://disk.yandex.com.tr/d/yfwuKmLhCF32Cw?w=1 linkinden ulaşabilirisniz.

Makale nihai teslim tarihi:
31 Mayıs 2022

Özel Sayı Editörleri:
Doç. Dr. Eşref Altaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ali Fikri Yavuz, İstanbul Üniversitesi

Önerilen bazı araştırma konuları:

 • Semerkandî’nin entelektüel biyografisi
 • Semerkandî’nin cedel, nazar, hilaf ilimlerindeki görüşleri
 • Semerkandî’nin mantık ilmindeki görüşleri
 • Semerkandî ve âdâbü’l-bahs
 • Âdâbü’l-bahs literatürü
 • Semerkandî ve matematik bilimler
 • Eşkâlü’t-te’sîs literatürü
 • Semerkandî ve kelam disiplini
 • Semerkandî ve İlmu’l-âfâk ve’l-enfüs
 • Semerkandî’nin felsefî ve kelâmî etkileri
 • Semerkandî ve İbn Sînâ-Râzî tartışmaları
 • el-İşârât şârihi olarak Semerkandî
 • Tahrîru’l-Mecistî şârihi olarak Semerkandî

Makale gönderimi:

Araştırmacılar 5.000-10.000 kelime aralığındaki özgün makalelerini https://nazariyat.org/yazi-gonder adresindeki form üzerinden gönderebilirler. Yazı gönderimi öncesinde dergi sitesinde yer alan Yazarlara Notlar sayfasını inceleyebilirsiniz: https://nazariyat.org/kvn/yn.

Sorular ve detaylı bilgi için: editor@nazariyat.org