Makale

Mehmed Emin eş-Şirvânî’nin Meâd ile İlgili Risâle fî tahkîki’l-mebde ve’l-meâd Adlı Risalesi: Tahlil, Çeviri ve Tahkik

Özet

Mehmed Emin eş-Şirvânî, aklî ve naklî ilimlere dair eserleriyle tanınan on yedinci yüzyıl Osmanlı düşünürüdür. Bu yazıda, Şirvânî’nin cismânî meâdle ilgili bir risalesi tahlil, tercüme ve tahkik edildi. Yazının içeriğinden Şirvânî’nin misal âleminden hareketle ahiret ahvali olarak adlandırılan mahşer, berzah, Cennet, Cehennem vb. birçok hususun aydınlanabileceği iddiası ortaya çıkmaktadır. İşrakî ve İbn Arabî geleneğinin misal âlemiyle ilgili açıklamaları, Şirvânî’nin temel dayanaklarıdır. O bu hususu ayetleri de şahit göstermek suretiyle ısrarcı bir şekilde misal âlemine yoğunlaşmaktadır. Risalenin sonunda insanın hakikatiyle ilgili olarak, Gazzâlî’nin İhyâu ûlumi’d-din adlı eserinden alınmış olan ruh, nefs, kalp ve akıldan oluşan dört terim ve kalple ilgili konular açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Mehmed Emin Eş-Şirvânî Meâd Misal Âlemi Osmanlı Düşüncesi İşrakîlik İnsanî Hakikat. İbn Arabî Geleneği