Makale

Şâfiî Bir Âlim Olarak Kutbüddin er-Râzî ve el-Hâvi’s-sağîr ’in Mukaddimesi Üzerine Yazdığı Şerhin Neşir, Tercüme ve Tahlili

Özet

İslam düşünce tarihinde felsefe ve mantık alanlarındaki katkıları sayesinde özel bir yer edinen VIII./XIV. yüzyılın büyük âlim ve düşünürlerinden Kutbüddin er-Râzî, İslami ilimlerle de ciddi düzeyde ilgilenmiş ve bu ilgisi tefsir ve fürû-ı fıkıh sahalarında eser telifiyle tezahür etmiştir. Usul ve fürû-ı fıkıh ilimlerindeki birikiminden ötürü Şâfiî yazarlar tarafından ismi mezhep âlimleri arasında sayılan Râzî, yaşadığı dönemde mezhebi temsil eden en önemli fürû-ı fıkıh metinlerinden biri olan Abdülkerim el-Kazvînî’nin el-Hâvi’s-sağîr’ini şerh etmiştir. Bu makalede, ilk olarak Râzî’nin bir Şâfiî âlim olarak portresi sunulacak, kendisinin mezhep âlimlerince ve tabakât yazarlarınca nasıl telakki edildiği, üzerine şerh yazdığı eserin Şâfiî fürû-ı fıkıh literatüründeki yeri ve Râzî’nin bu metne ilgisinin nasıl şekillendiği üzerinde durulacak; ardından metnin kişi, kavram ve mensubiyet haritasından hareketle Râzî’nin mezhebî mensubiyeti ve İslam düşünce tarihinde hangi çizgiyi takip ettiğine dair tespitlere yer verilecektir. Makale, Şerhu’l-Hâvi’s-sağîr’in günümüze ulaşan giriş kısmının neşir ve tercümesi ile son bulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Şâfiî Kazvînî el-Hâvi’s-sağîr usul fürû tabakât